καταστατικο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – Ιδρυτικές Διατάξεις
– Ιστορικό……………………………………………………………3
– Έδρα………………………………………………………………. 3
– Μορφή…………………………………………………………….. 3
– Σκοπός…………………………………………………………….. 3
– Δραστηριότητες…………………………………………………… 4
– Σήμα- Σφραγίδα…………………………………………………… 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’- Πόροι και Περιουσία………………………… 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Τα Μέλη
– Κατηγορίες Μελών……………………………………………….. 5
– Εγγραφή Μελών…………………………………………………… 5
– Αποχώρηση – Διαγραφή Μελών …………………………………. 6
– Επανεγγραφή μελών ……………………………………………… 7
– Υποχρεώσεις μελών ………………………………………………. 7
– Δικαιώματα μελών ………………………………………………… 7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – Λειτουργία του Ομίλου
– Όργανα Διοικήσεως-Λειτουργίας ………………………………….. 8
– Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων (Τακτικών – Εκτάκτων)………… 8
– Πρόσκληση Γενικών Συνελεύσεων………………………………… 8
– Απαρτία, ψηφοφορία, λήψη αποφάσεων…………………………… 8
– Εφορευτική Επιτροπή – Αρχαιρεσίες………………………………. 11
– Δικαίωμα Υποψηφιότητας…………………………………………. 11
– Ψηφοδέλτια………………………………………………………… 11
– Ψηφοφορία…………………………………………………………. 11
– Εκλογή, Θητεία ΔΣ……………………………………………… 12
– Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου……………………………. 13
– Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου…………………………… 14
– Αρμοδιότητες Μελών ΔΣ………………………………………….. 15
– Εξελεγκτική Επιτροπή…………………………………………….. 18
– Πειθαρχικό Συμβούλιο…………………………………………….. 19
– Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας……………………………… 20
– Διάλυση – Συγχώνευση……………………………………………. 20
-Διάρκεια θητείας Δ.Σ……………………………………………… 20
-Τελική διάταξη…………………………………………………….. 20

Άρθρο 1: Ιστορικό Ίδρυσης
Ο Πεζοπορικός Όμιλος Αθηνών (ΠΟΑ) ιδρύθηκε το 1933, όταν μια ομάδα νέων
φυσιολατρών δημιούργησε άτυπα ένα φυσιολατρικό σωματείο με το όνομα
«Πεζοπορικός». Οι δραστηριότητες της ομάδας αυτής διακόπηκαν μεταξύ των ετών
1937 και 1949, όταν τα περισσότερα μέλη της κλήθηκαν στον στρατό. Μετά την λήξη
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου κάποια από τα μέλη της παλιάς ομάδας μαζί με άλλους
ίδρυσαν επίσημα τον «Πεζοπορικό Όμιλο Αθηνών». Το καταστατικό του Ομίλου
εγκρίθηκε και ψηφίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ιδρυτών της 31ης Μαΐου
1949 και λειτούργησε μέχρι το 1954, οπόταν αντικαταστάθηκε από το Καταστατικό
που εγκρίθηκε και ψηφίστηκε από την Ειδική Γενική Συνέλευση της 8ης Δεκεμβρίου
1954. Ακολούθως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από την Γενική Συνέλευση
της 13ης Νοεμβρίου 1963, από την Τακτική και Ειδική Γενική Συνέλευση της 9ης
Δεκεμβρίου 1987, από την Ειδική Γενική Συνέλευση της 30ης Μαρτίου 1989. Στις
17.6.1999 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. Φύλλου 121) ο
Νόμος υπ’ αρ.2725/99, τον οποίο ψήφισε η Βουλή. Ο νέος νόμος που αναφέρεται
στον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό αντικατέστησε τον μέχρι τότε
ισχύοντα νόμο 75/1975 και επέβαλε την τροποποίηση του καταστατικού των
αθλητικών σωματείων και ομοσπονδιών. Το Καταστατικό τροποποιήθηκε από την
Ειδική Γενική Συνέλευση της 15ης Δεκεμβρίου 1999. Τέλος αντικαταστάθηκε από το
παρόν καταστατικό που ψηφίστηκε από την Ειδική και Τακτική Γενική Συνέλευση της
7ης Δεκεμβρίου 2005 και εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 5608/27.10.06 απόφαση του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Και στη συνέχεια τροποποιήθηκε από τη
Γενική Συνέλευση των μελών της 23 Ιουνίου 2021 και η τροποποίηση αυτή
εγκρίθηκε από την υπ’αριθ. 531/14-12-2021 Διάταξη της Ειρηνοδικείου Αθηνών .
Η ξενόγλωσση επωνυμία του Ομίλου είναι στην αγγλική «POA Mountaineering and
Climbing Club», στη γαλλική «POA Club d’ Alpinisme et de l’ Escalade» και στην
γερμανική «POA Bergsteiger Verein».
Άρθρο 2: Έδρα
Έδρα του Πεζοπορικού Ομίλου Αθηνών (ΠΟΑ) ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων.
Άρθρο 3: Μορφή
Ο Πεζοπορικός Όμιλος Αθηνών είναι αθλητικό-ορειβατικό-φυσιολατρικό-εκδρομικό
σωματείο που δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Διέπεται από τις διατάξεις του
Αστικού Κώδικα και τις διατάξεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό. Υπάγεται στις
ομοσπονδίες «Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης» («ΕΟΟΑ») και
«Ομοσπονδία Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδας – Οργάνωση Ξενώνων Νεότητας
Ελλάδας (ΟΕΣΕ)».
Άρθρο 4: Σκοπός
Σκοπός του Ομίλου είναι η δια του πνεύματος της φυσιολατρίας ηθική και σωματική
προαγωγή των μελών του και ιδιαίτερα των νέων, η έμπνευση και διάδοση της
αγάπης των μελών του προς τη φύση, η διάδοση του εκδρομικού πνεύματος, η
καλλιέργεια και διάδοση της ορειβασίας, η μελέτη και διαφύλαξη των φυσικών και
αρχαιολογικών θησαυρών της χώρας, η σπουδή των ιστορικών μνημείων και της
λαογραφίας της, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ απέχει από κάθε
κομματική ανάμειξη ή εκδήλωση.
Άρθρο 5: Δραστηριότητες
1. Διοργανώνει τακτικές αναβάσεις και διασχίσεις στα ελληνικά βουνά και στο
εξωτερικό, σε φυσιολατρικά ενδιαφέροντες τόπους και γενικά στο ύπαιθρο, που
περιλαμβάνουν πεζοπορία, ορειβασία, αναρρίχηση, ορειβατική χιονοδρομία,
εξερεύνηση και διάσχιση φαραγγιών, σπηλαιολογία, ορεινή ποδηλασία κ.λπ.
2. Διοργανώνει ορειβατικές αποστολές σε ορεινά συγκροτήματα του εξωτερικού.
3. Συντηρεί και επεκτείνει τα ορεινά καταφύγια που έχει στην κατοχή του.
4. Συμμετέχει σε τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς αγώνες αναρρίχησης, ορειβατικής
χιονοδρομίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα της οικείας ομοσπονδίας.
5. Φροντίζει για την άσκηση των αναρριχητών-μελών με τη βοήθεια ειδικών
εκπαιδευτών.
6. Ιδρύει, διοργανώνει και συντηρεί σχολές ορεινής πεζοπορίας, χειμερινού
βουνού, αναρρίχησης βράχου και ορειβατικής χιονοδρομίας.
7. Φροντίζει για τη χάραξη, σήμανση και συντήρηση μονοπατιών και
αναρριχητικών διαδρομών στα ελληνικά βουνά.
8. Διοργανώνει εορτές, περιηγήσεις, κατασκηνώσεις, ομιλίες, διαλέξεις, εκθέσεις
και καλλιτεχνικές, μορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
9. Συνεργάζεται με τουριστικά, ορειβατικά και φυσιολατρικά σωματεία του
εσωτερικού και εξωτερικού.
10. Ασχολείται με τη μελέτη της ιστορίας, λαογραφίας, λαϊκής τέχνης και των λαϊκών
εθίμων της χώρας.
11. Υποδεικνύει στις αρμόδιες αρχές κάθε μέτρο για την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος.
12. Εκδίδει το περιοδικό «Φυσιολατρικοί Ορίζοντες», το οποίο σήμερα αριθμεί 243
τεύχη. Η έκδοσή του άρχισε τον Ιανουάριο του 1950 ως «Δελτίο», μετέπειτα
«Εκδρομικό Δελτίο ΠΟΑ», «Πεζοπορικός» και από το 1959 εκδίδεται ως
«Φυσιολατρικοί Ορίζοντες».
13. Εκδίδει, στα πλαίσια των σκοπών του, κανονισμούς, επετηρίδες, ενημερωτικά
φυλλάδια, πληροφοριακά δελτία, αναρριχητικούς και πεζοπορικούς οδηγούς,
χάρτες και άλλα σχετικά έντυπα.
14. Διοργανώνει προβολές, διαλέξεις, συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα
σχετικά με τους σκοπούς του.
15. Συγκεντρώνει βιβλία, περιοδικά, χάρτες, φωτογραφίες, διαφάνειες, ταινίες και
οποιοδήποτε υλικό και άλλες πληροφορίες, δημιουργώντας αρχείο.
16. Παρέχει συμβολή και βοήθεια σε επιστημονικές ή και άλλες δημοσιεύσεις που
έχουν ως στόχο τη διάδοση και πραγμάτωση των σκοπών του Ομίλου.
17. Συμμετέχει σε κάθε κίνηση για την προστασία της ορεινής φύσης.
18. Διατηρεί ιστοσελίδα στο διαδίκτυο με τη διεύθυνση «www.poa.gr.».
19. Μελετά και οργανώνει κάθε άλλο μέσο που προάγει τους σκοπούς του Ομίλου
και μετέρχεται οποιοδήποτε νόμιμο μέσο για την πραγματοποίηση των σκοπών
του.
Άρθρο 6: Σήμα – Σφραγίδα

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί κυκλική σφραγίδα, η οποία αναγράφει στην περιφέρεια  «ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 1949» και στο κέντρο το σήμα του Ομίλου.

Άρθρο 7: Πόροι
Οι πόροι του Ομίλου προέρχονται από:
1. Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών.
2. Τις ετήσιες συνδρομές των μελών.
3. Τις έκτακτες εισφορές των μελών και κάθε είδος παροχές, χορηγίες ή δωρεές.
4. Τις προσόδους από καταφύγια, αναβάσεις, σχολές και όλες τις σχετικές με τους
σκοπούς του Ομίλου νόμιμες εκδηλώσεις.
5. Τις προσφορές φίλων του Ομίλου για επίτευξη ορισμένης επιδίωξής του, τις
κρατικές και άλλων οργανισμών ή οργανώσεων επιχορηγήσεις, κληροδοτήματα,
κληροδοσίες και δωρεές.

Άρθρο 8: Περιουσία
1. Την κινητή και ακίνητη περιουσία του Ομίλου αποτελούν όλα όσα βρίσκονται στην
κυριότητά του σήμερα και όσα στο μέλλον αποκτηθούν ή προσφερθούν ή
δημιουργηθούν από τη δραστηριότητα του Ομίλου.
2. Η περιουσία του Ομίλου δεν μπορεί να διατεθεί ή να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς
διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπει το Καταστατικό του.
3. Σε περίπτωση διάλυσης του Ομίλου, τα στοιχεία της περιουσίας του, μετά την
εκκαθάριση, περιέρχονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε όποιον
αντίστοιχο φορέα ή οργανισμό ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα αθλητική νομοθεσία.

Άρθρο 9: Κατηγορίες Μελών
Ο Όμιλος αποτελείται από α) Μέλη, β) Επίτιμα Μέλη. Ο αριθμός των μελών είναι
απεριόριστος. Ο Όμιλος μπορεί, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και
έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, να ονομάσει επίτιμα μέλη πρόσωπα που έχουν
προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στον Όμιλο και τους σκοπούς του.
Άρθρο 10 :Εγγραφή Μελών
1. Για την εγγραφή μέλους στον Όμιλο απαιτούνται, εκτός των προϋποθέσεων του
ισχύοντος νόμου, αίτηση του ενδιαφερομένου προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), σε
έντυπο του Ομίλου, συνοδευόμενη από πρόταση δύο μελών του Ομίλου.
2. Η έγκριση παρέχεται από το ΔΣ του Ομίλου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
εξήντα (60) ημερών. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του
Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί. Το ΔΣ μπορεί, με
αιτιολογημένη απόφασή του για νομικά ή καταστατικά κωλύματα εγγραφής, να μην
εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους του Ομίλου. Κατά της
απόφασης αυτής, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει αγωγή στο αρμόδιο
Μονομελές Πρωτοδικείο, με την τακτική διαδικασία.
3. Δεν μπορεί να είναι μέλος του Ομίλου:
α) όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του,
β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή
με αμετάκλητο βούλευμα έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση ή έχει
καταδικασθεί αμετακλήτως για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει
καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που
εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους
είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος
νόμου και ιδίως για αξιόποινη πράξη που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 41 ΣΤ του
νόμου 2725/99 ή για χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης,
κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή,
δωροδοκία, δωροληψία, εμπορία επιρροής – μεσάζοντες, παραχάραξη,
πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί
ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.
γ) Όποιος δυνάμει αμετάκλητης δικαστικής απόφασης έχει τιμωρηθεί με τις
παρεπόμενες ποινές της αποστέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων του και της
αποστέρησης θέσεων και αξιωμάτων, για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι
στερήσεις αυτές.
δ) όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου 2725/1999
περί τηρήσεως φιλάθλου πνεύματος και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία,
ε) όποιος συνάπτει σύμβαση με τον Όμιλο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση
έργου με αμοιβή, είτε ατομικά, είτε ως ομόρρυθμος εταίρος, είτε ως διαχειριστής
Ε.Π.Ε. ή ΙΚΕ ή μέλος διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, για όσο χρόνο
διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο
μετά τη λήξη, με οποιοδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση τού έργου,
αντίστοιχα. Ειδικά για τα αθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έμποροι,
κατασκευαστές και εφαρμοστές μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και πάσης
φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων, καθώς και οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι διαχειριστές
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους
εμπορικής εταιρείας, εφόσον έχει ως αντικείμενο των εργασιών της την εμπορία, την
κατασκευή και την εφαρμογή κάθε είδους μηχανικών και ηλεκτρονικών μερών και
πάσης φύσεως ανταλλακτικών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
ή εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε
υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
στ) όσοι εμπίπτουν στις εκάστοτε ισχύουσες απαγορεύσεις τις αθλητικής νομοθεσίας
είτε για τη συμμετοχή τους ως μέλη είτε για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση και τα
άλλα καταστατικά όργανα αθλητικού σωματείου
4. Οι εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων
διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης, δεν
επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου εφόσον αυτό καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο
άθλησης. Επιτρέπεται, κατ` εξαίρεση, ο εν ενεργεία προπονητής ενός αθλήματος ή
κλάδου άθλησης να είναι μέλος του σωματείου εφόσον καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή
τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα
αυτού, καθώς και σε καταστατικά όργανα υπερκείμενης ένωσης ή αθλητικής
ομοσπονδίας, αν, ως αθλητής, έχει κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή
χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή
σε αρχαιρεσίες του σωματείου και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως
διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι
σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με
οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος. Όποιος
καταθέτει στην οικεία αθλητική ομοσπονδία την άδεια άσκησης επαγγέλματος
προπονητή, παύει να λογίζεται ως «εν ενεργεία προπονητής», μετά από την πάροδο
δύο (2) μηνών από την κατάθεση.
5. Οι εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε
διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι
μέλη του σωματείου εφόσον καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται
όμως να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του
σωματείου αυτού, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε υπερκείμενες ενώσεις ή
ομοσπονδίες. Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές
και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού
μπριτζ, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, της γυμναστικής και
τους αλυτάρχες και τους κριτές των αθλημάτων του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
6. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος του σωματείου , σύμφωνα με τους όρους
και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την
τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας
είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται
με την έγκρισή της.
7. Κατ` εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του
μπιλιάρδου, του μπόουλινγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της
ιππασίας, του αεραθλητισμού, της τοξοβολίας, του θαλάσσιου σκι, της αντισφαίρισης,
της τοιχοσφαίρισης, της ξιφασκίας, της αθλητικής αλιείας, καθώς επίσης και οι
αθλητές των μηχανοκίνητων αθλημάτων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών,
μπορούν να εγγράφονται ως μέλη στο σωματείο εφόσον καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο
άθλησης και να μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο και στα άλλα όργανα αυτού,
υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει
το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου
εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού
μπριτζ και της ιστιοπλοΐας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες.
Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο
χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για έναν (1)
χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο
για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή, είτε ατομικά είτε ως
ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλη Διοικητικού
Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής
υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για έναν (1) χρόνο μετά τη λήξη, με
οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Οι
μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής
ανώνυμης εταιρείας δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή
εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί του σε
υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Ειδικά για τα αθλήματα του μηχανοκίνητου
αθλητισμού, έμποροι, κατασκευαστές και εφαρμοστές μηχανικών και ηλεκτρονικών
μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών οχημάτων, καθώς και οι μέτοχοι, οι εταίροι,
οι διαχειριστές και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και κάθε
είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον έχει ως αντικείμενο των εργασιών της την
εμπορία, την κατασκευή και την εφαρμογή κάθε είδους μηχανικών και ηλεκτρονικών
μερών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη Διοικητικού
Συμβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής του σωματείου, ούτε να είναι αντιπρόσωποί
του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
8. Σε περίπτωση που στα πλαίσια του σωματείου λειτουργεί τμήμα αμειβομένων
αθλητών ισχύουν τα κωλύματα και απαγορεύσεις που προβλέπονται στην παραγρ.
8 του άρθρου 3 του Ν 2725/99 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το
άρθρο 1 του Ν. 4726/2020.
9. α) Πρόσωπα στα οποία συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος
άρθρου χάνουν αυτοδικαίως την ιδιότητά τους.
β) Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο ή την
εκτελεστική επιτροπή, κατά περίπτωση, του οικείου φορέα μέσα σε προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση του κωλύματος. Σε περίπτωση
παρέλευσης άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, η πράξη εκδίδεται από το αρμόδιο,
σύμφωνα με τον ν. 4622/2019 (Α` 133), όργανο της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία. Με την ίδια πράξη κηρύσσονται
έκπτωτα από το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. ή της Εκτελεστικής Επιτροπής τα
υπαίτια για τη μη έκδοση της ως άνω πράξης μέλη αυτών, τα οποία αντικαθίστανται
κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
10. Σε περίπτωση τροποποίησης της αθλητικής νομοθεσίας ισχύουν τα κωλύματα
και οι περιορισμοί που προβλέπει ο εκάστοτε ισχύον νόμος χωρίς να απαιτείται
τροποποίηση του παρόντος .
11. Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών ορίζεται μετά από
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και επικυρώνεται από την επόμενη Γενική
Συνέλευση.
12. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να μειωθεί το ποσό του
δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής μέχρι του μισού για μέλη που
αποδεδειγμένα είναι σπουδαστές ή στρατευμένοι.
13. Μέλη του Ομίλου μπορεί να είναι και αλλοδαποί.
Άρθρο 11: Αποχώρηση μελών
Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει από τον Όμιλο με έγγραφη δήλωσή του προς
το ΔΣ, αφού καταβάλει τη συνδρομή ολόκληρου του έτους μέσα στο οποίο γίνεται η
αποχώρηση και τυχόν άλλες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τον Όμιλο.
Άρθρο 12: Διαγραφή Μελών
To ΔΣ διαγράφει από το μητρώο των μελών του:
1. Όσους αποχώρησαν σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο 11.
2. Όσους απεβίωσαν.
3. Τα μέλη που τη διαγραφή τους αποφάσισε το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
4. Τα μέλη που καθυστερούν τις συνδρομές τους τρία συνεχή έτη.
5. Τα μέλη που τη διαγραφή τους προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Άρθρο 13: Επανεγγραφή Μελών
1. Τα μέλη που διαγράφονται για καθυστέρηση συνδρομών επανεγγράφονται, αφού
καταβάλουν τις συνδρομές των δύο τελευταίων ετών, του τρέχοντος έτους
συμπεριλαμβανομένου.
2. Τα μέλη που με έγγραφη δήλωσή τους έχουν αποχωρήσει από τον Όμιλο
μπορούν να υποβάλουν αίτηση επανεγγραφής μετά παρέλευση έτους.
3. Μέλη που τη διαγραφή τους αποφάσισε το Πειθαρχικό Συμβούλιο και ενέκρινε η
Γενική Συνέλευση μπορούν να επανεγγραφούν στον Όμιλο μόνο μετά από
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.


Άρθρο 14: Υποχρεώσεις Μελών
Τα μέλη του Ομίλου οφείλουν:
1. Να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού που τους αφορούν.
2. Να τηρούν τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Ομίλου.
3. Να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις των οργάνων της διοίκησης του Ομίλου.
4. Να καταβάλουν κανονικά και έγκαιρα την ετήσια συνδρομή καθώς και τις
πρόσθετες εισφορές που έχουν εγκριθεί νόμιμα.
5. Να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα στα εντευκτήρια, στα καταφύγια, στις
αναβάσεις και σε όλες τις εκδηλώσεις του Ομίλου.
6. Να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν μέρος στις
εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του Ομίλου.
7. Να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Ομίλου.
Άρθρο 15: Δικαιώματα Μελών
Με την προϋπόθεση ότι είναι ταμειακά ενήμερα, τα μέλη του Ομίλου έχουν το
δικαίωμα:
1. Να συμμετέχουν στις αναβάσεις και τις εκδηλώσεις του Ομίλου.
2. Να λαμβάνουν το δελτίο ταυτότητας του Ομίλου.
3. Να είναι συνδρομητές του περιοδικού, που είναι το επίσημο μέσο επικοινωνίας
του Ομίλου με τα μέλη του, να έχουν πρόσβαση στη βιβλιοθήκη, αρχεία και λοιπά
έγγραφα του Ομίλου και να δανείζονται τον ορειβατικό και αναρριχητικό
εξοπλισμό του.
Με την προϋπόθεση ότι είναι ταμειακά ενήμεροι και ότι έχει παρέλθει έτος από την
ημερομηνία έγκρισης της αίτησης εγγραφής τους, τα μέλη του Ομίλου έχουν το
δικαίωμα:
1. Να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις.
2. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης του Ομίλου εφόσον δεν
αποκλείονται από τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 16: Όργανα Διοίκησης – Λειτουργίας του Ομίλου
Όργανα του Ομίλου είναι:
1. Η Γενική Συνέλευση των Μελών,
2. Η Εφορευτική Επιτροπή,
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο,
4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή,
5. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
                               1. Γενική Συνέλευση
Απαρτία – Ημερήσια Διάταξη – Προεδρείο – Συζήτηση – Ψηφοφορία – Διαδικασία
Άρθρο 17
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μια φορά το
χρόνο το μήνα Ιανουάριο και σε έκτακτη όσες φορές κρίνει αναγκαίο το ΔΣ ή όταν
ζητηθεί εγγράφως από το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του που είναι ταμειακά
ενήμερα κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου της υποβολής αίτησης
σύγκλησης έτους. Στην αίτηση θα αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Το
ΔΣ υποχρεούται, όταν υποβληθεί η παραπάνω αίτηση, να συγκαλέσει Έκτακτη
Γενική Συνέλευση σε τριάντα (30) ημέρες με θέματα ημερήσιας διάταξης εκείνα που
αναφέρονται στην αίτηση. Σε περίπτωση άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου να
συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, τότε συγκαλείται με την άδεια του δικαστηρίου.
Άρθρο 18
Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση, στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά τα
θέματα που θα συζητηθούν, ο τόπος, η ημερομηνία και η ακριβής ώρα έναρξης,
αναρτάται στον ιστότοπο του σωματείου ή δημοσιεύεται στο περιοδικό του Ομίλου ή
αποστέλλεται ταχυδρομικά στα μέλη του Ομίλου είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν
από τη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 19
1. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία και αποφασίζει νόμιμα όταν στην
έναρξη και στη διάρκεια των εργασιών της παρευρίσκονται τουλάχιστον το ένα τρίτο
(1/3) των ταμειακά ενήμερων μελών.
2. Ταμειακά ενήμερα μέλη θεωρούνται τα μέλη που έχουν καταβάλει τη συνδρομή
του έτους που διανύεται κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
3. Τα επίτιμα μέλη του Ομίλου καθώς και τα μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει έτος
από την ημερομηνία εγγραφής τους στον Όμιλο, μπορούν να παρακολουθούν, με
δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου, τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, αφού
προηγουμένως δηλώσουν τη παρουσία τους στο Προεδρείο της Συνέλευσης.
4. Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής
συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου καταρτίζει και δημοσιεύει
κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου. Η δημοσίευση του
ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με την τοιχοκόλλησή του στον πίνακα
ανακοινώσεων ή, σε περίπτωση μη υπάρξεως τέτοιου πίνακα, σε άλλο εμφανές και
ελεύθερα προσβάσιμο για τα μέλη σημείο των γραφείων ή των εγκαταστάσεων του
συλλόγου . Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται
από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που
το σωματείο διατηρεί ιστότοπο, η δημοσίευση του καταλόγου γίνεται και με την
ηλεκτρονική ανάρτησή του στον οικείο ιστότοπο. Κάθε μέλος του συλλόγου έχει
δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του
Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από τη
δημοσίευσή του. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων
που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες
ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και, σε
περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί
αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν
δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο
που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της
διεξαγωγής της.
Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Συνέλευση ή εάν διακόψει τις εργασίες της
από έλλειψη απαρτίας ή άλλο λόγο, συνέρχεται δεύτερη Συνέλευση χωρίς νέα
πρόσκληση την ίδια ημέρα και ώρα της επομένης εβδομάδας με τα ίδια ακριβώς
θέματα οπότε θεωρείται ότι έχει απαρτία και αποφασίζει νόμιμα.
5. Η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης διαπιστώνεται πριν από την έναρξη των
εργασιών με βάση την κατάσταση των ταμειακά ενήμερων μελών στην οποία
υπογράφουν οι προσερχόμενοι στη Συνέλευση. Ο Γραμματέας του Προεδρείου της
Γενικής Συνέλευσης διαπιστώνει την απαρτία της και κατά τη διάρκεια των εργασιών
της. Ένσταση απαρτίας μπορεί να υποβληθεί στον Πρόεδρο της Συνέλευσης σε
οποιοδήποτε σημείο των εργασιών της. Η ένσταση εξετάζεται αμέσως.
6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων και ταμειακά ενήμερων μελών. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του
χεριού και επίδειξη του δελτίου ψηφοφορίας ή μυστικά με ψηφοδέλτιο ανάλογα με
την εκάστοτε απόφαση του Προεδρείου της Συνέλευσης, εκτός των περιπτώσεων
που σαφώς ορίζει το Καταστατικό.
7. Οι αποφάσεις για θέματα που αφορούν ανάκληση εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου
ή άλλων οργάνων, απόρριψη απολογισμού ΔΣ ή έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής
και πειθαρχικές ποινές λαμβάνονται με μυστική ονομαστική ψηφοφορία. Μυστική
ψηφοφορία γίνεται και αν ζητηθεί από το 50% συν ένα των παρόντων στη
Συνέλευση.
8. Κάθε μέλος μπορεί να παρευρίσκεται στις Γενικές Συνελεύσεις και να ψηφίζει μόνο
αυτοπροσώπως.
9. Για την τροποποίηση του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας,
τη διάλυση ή τη συγχώνευση του Ομίλου με άλλο σωματείο και την εκποίηση των
ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του, όπως επίσης για αποχή ή διαγραφή από τις
οικείες ομοσπονδίες που μετέχει ο Όμιλος, απαιτείται, στην ειδικά για αυτά τα θέματα
συγκαλούμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η παρουσία τουλάχιστον του ενός
δευτέρου (1/2) των ταμειακά ενήμερων μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων
(3/4) αυτών για τη λήψη απόφασης.
Άρθρο 20
1. Με την έναρξη των εργασιών η Γενική Συνέλευση εκλέγει το Προεδρείο της και
όταν πρόκειται να γίνουν αρχαιρεσίες, τα δυο μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής
πλην του Προέδρου , με ανάταση του χεριού και επίδειξη του δελτίου ψηφοφορίας.
Το Προεδρείο αποτελείται από δύο (2) μέλη, τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
2. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες της, επιμελείται την τήρηση της
ημερήσιας διάταξης, δίνει το λόγο, κατά σειρά προτεραιότητας, σε όσους τον ζητούν,
φροντίζει για την ευπρεπή εξέλιξη της Γενικής Συνέλευσης. Στα πλαίσια αυτά
διακόπτει προσωρινά τη συνεδρίαση σε περίπτωση διατάραξης της τάξης ή οριστικά
σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας ή άλλου σοβαρού λόγου.
3. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίζει χρονικά περιθώρια ομιλίας που εγκρίνει η
Συνέλευση και διακόπτει τους ομιλητές που είναι εκτός θέματος ή έχουν ξεπεράσει τα
χρονικά όρια της ομιλίας. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχεται αυξημένος
χρόνος ομιλίας κατά την κρίση του Προέδρου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
οι ομιλητές, καθώς και οι εισηγητές κάποιας πρότασης έχουν το δικαίωμα
δευτερολογίας.
4. Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει προνομιακά τον λόγο μόνο σε θέματα προσωπικά.
Το Προεδρείο και κατ΄επέκταση η Γενική Συνέλευση αποφασίζουν αν υπάρχει
προσωπικό θέμα.
5. Όταν πρόκειται για διαδικαστικό θέμα, το Προεδρείο ανοίγει ενδιάμεσα κατάλογο
ομιλητών για μικρό χρονικό διάστημα. Αμέσως μετά, το προεδρείο αποφασίζει για
τον τρόπο συνέχισης των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση
αμφισβήτησης, γίνεται ψηφοφορία πάνω στην απόφαση του Προεδρείου.
6. Την τήρηση των πρακτικών της Συνέλευσης αναλαμβάνει ο Γραμματέας της.
7. Η συζήτηση ενός θέματος αρχίζει με τον εισηγητή, εάν υπάρχει, ή με βάση τον
κατάλογο ομιλητών που συντάσσεται κατά σειρά εγγραφής (προτεραιότητας).
8. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει προτάσεις, αντιπροτάσεις ή
τροπολογίες, οι οποίες πρέπει να κατατεθούν στο προεδρείο γραπτά.
9. Για τη λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση
ισοψηφίας κατά τη λήψη απόφασης, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Σε περίπτωση
και νέας ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Σε περίπτωση και τρίτης
ισοψηφίας, η πρόταση ή το θέμα θεωρείται ότι απορρίφθηκε ή δεν συζητήθηκε.
10. Εάν υποβληθεί ένσταση για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας (δηλαδή εάν
αμφισβητηθεί η καταμέτρηση) η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται αμέσως.
11. Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών (υπέρ, κατά, λευκά) καταγράφονται στα
Πρακτικά της Συνέλευσης.
12. Τα Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από το Προεδρείο της και
επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του υφιστάμενου, κατά
την έναρξη της Συνέλευσης, Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 21
Η Γενική Συνέλευση, ως ανώτατο όργανο του Ομίλου, εκλέγει και ασκεί εποπτεία και
έλεγχο στα όργανα του Ομίλου στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού, του Αστικού
Κώδικα και των νόμων:
1. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό πεπραγμένων, τον οικονομικό απολογισμό
και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, αποφασίζει για την απαλλαγή ή όχι του
Διοικητικού Συμβουλίου από τις ευθύνες και εγκρίνει ή τροποποιεί τον
προϋπολογισμό του επομένου έτους. Εάν απορρίψει τον απολογισμό πεπραγμένων
του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οικονομικό απολογισμό και την έκθεση της
Εξελεγκτικής Επιτροπής, τότε ορίζει και διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη
νέων οργάνων.
2. Επικυρώνει ή τροποποιεί τα δικαιώματα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή των
μελών, τα οποία εισηγείται το ΔΣ.
3. Εγκρίνει, τροποποιεί ή ακυρώνει τις ποινές που έχει επιβάλει το Πειθαρχικό
Συμβούλιο και εκδικάζει τις προσφυγές που έχουν ασκηθεί κατά των αποφάσεων
του Πειθαρχικού Συμβουλίου .
4. Εγκρίνει, τροποποιεί ή απορρίπτει τις εισηγήσεις του ΔΣ για ειδικά θέματα,
ανακήρυξη επίτιμων μελών ή επίτιμων Προέδρων του Ομίλου, απονομές τίτλων και
ένταξη νέων αθλημάτων.
5. Εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού που εισηγείται το ΔΣ ή συμπληρώνει
αυτό, όπως τα σχετικά άρθρα του και ο νόμος ορίζουν.
6. Εγκρίνει ή τροποποιεί τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ομίλου που
εισηγείται το ΔΣ.
7. Αποφασίζει για την εκποίηση των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου
όταν υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις.
8. Αποφασίζει για τη διάλυση ή τη συγχώνευση με άλλο σωματείο, όπως τα σχετικά
άρθρα του Καταστατικού και ο νόμος ορίζουν.
9. Γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εισηγήσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Εφορευτική Επιτροπή
Άρθρο 22: Αρχαιρεσίες
1. Στην τακτική Γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου του έτους των αρχαιρεσιών ή σε
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που συγκαλούνται για διενέργεια αρχαιρεσιών,
εκλέγονται με ανάταση του χεριού και επίδειξη του δελτίου ψηφοφορίας δυο μέλη
της Εφορευτική Επιτροπής. Ως Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται
δικηγόρος Αθηνών οριζόμενος , όπως και ο αναπληρωτής του, από το Δικηγορικό
Σύλλογο Αθηνών .
Αυτοί αποτελούν την Εφορευτική Επιτροπή για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και
την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού
Συμβουλίου. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των διοικητικών οργάνων του Ομίλου
διενεργούνται την ίδια ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και το θέμα αυτό αναγράφεται
σαν τελευταίο στην ημερήσια διάταξη.
Άρθρο 23
1. Δικαίωμα υποψηφιότητας και εκλογής στα όργανα του Ομίλου έχουν όλα τα μέλη
εφόσον έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και έχουν τις
προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό του Ομίλου.
2. Οι υποψήφιοι για όλα τα όργανα του Ομίλου υποβάλλουν εγγράφως τις αιτήσεις
τους στη Γραμματεία του Ομίλου το αργότερο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν
από τις αρχαιρεσίες.
3. Εάν δεν συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων για κάποιο
όργανο μπορούν να υποβληθούν υποψηφιότητες και μέχρι πριν από την έναρξη
της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 24
1. Το ΔΣ του Ομίλου οφείλει τρεις ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες να ανακηρύξει
τους υποψηφίους για κάθε όργανο και να εκτυπώσει το σχετικό ψηφοδέλτιο.
2. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου
διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα
ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο
τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σειρά, τα
ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται,
επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων. Ο
εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους σύμβουλους της
προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπωνύμου τους.
Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής
του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους σύμβουλους μέχρι τα δύο τρίτα
(2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του
προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός
αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη
μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που
συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία
λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εγκύρων
ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη
θέση του υποψήφιου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους
σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων
υποψήφιων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζεται στο
πρώτο εδάφιο της επομένης παραγράφου . Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ
υποψήφιων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους
λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της
εφορευτικής επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι
τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων,
συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με
βάση το προαναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός
στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.
3. Ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου
εκλέγονται, με απόλυτη πλειοψηφία, από το σύνολο των εκλεγέντων συμβούλων
κατά την πρώτη συνεδρίασή του που συγκαλείται με σκοπό τη συγκρότησή του σε
σώμα. Αν η θέση του προέδρου κενωθεί λόγω θανάτου, παραίτησης, έκπτωσης από
το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, ο νέος πρόεδρος εκλέγεται με τη
διαδικασία του πρώτου εδαφίου της παρούσας, αφού προηγουμένως η κενή θέση
καλυφθεί από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, σύμβουλο.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο το διοικητικό συμβούλιο αθλητικού
σωματείου δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχθηκε, το νέο διοικητικό
συμβούλιο εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίσο με το υπόλοιπο της θητείας του
προηγούμενου.
4. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου σε περισσότερα από ένα όργανα.
5. Δεν επιτρέπεται να μετέχουν στα όργανα διοίκησης του Ομίλου άτομα που δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό του Ομίλου.
6. Δικαίωμα να θέτουν υποψηφιότητα στο Πειθαρχικό Συμβούλιο έχουν τα μέλη που
συμπλήρωσαν πενταετία.
Άρθρο 25
Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει ώστε οι αρχαιρεσίες να διεξάγονται με τάξη και
ηρεμία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού και αποφασίζει για
κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που υποβάλλεται.
Άρθρο 26
Οι αρχαιρεσίες γίνονται με μυστική ψηφοφορία. Η εκλογή των υποψηφίων γίνεται με
σταυρούς προτίμησης, που σημειώνονται μπροστά ή πίσω από τα ονόματα των
υποψηφίων, μέχρι του αριθμού των θέσεων (τακτικών και αναπληρωματικών) στο
κάθε όργανο διοίκησης.
Άρθρο 27
1. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή κάνει τη διαλογή των
ψηφοδελτίων και την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης.
2. Οι υποψήφιοι δικαιούνται οι ίδιοι ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους να
παρευρίσκονται στη διαλογή των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης που
γίνεται μετά από το τέλος της ψηφοφορίας.
3. Εκλέγονται οι υποψήφιοι όλων των οργάνων (Πρόεδρος , μέλη Διοικητικού
Συμβουλίου , Εξελεγκτικής Επιτροπής, Πειθαρχικού Συμβουλίου) κατά τον αριθμό
των ψήφων που έλαβαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του καταστατικού.
4. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην τελευταία θέση, είτε για τακτικά μέλη, είτε για
αναπληρωματικά, γίνεται κλήρωση ανάμεσα στους ισοψηφήσαντες.
5. Για το ΔΣ εκλέγονται και δυο (2) αναπληρωματικοί, οι δυο (2) επόμενοι εκείνων
που έχουν εκλεγεί, σύμφωνα με τον αριθμό των ψήφων που έλαβαν.
6. Η ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων, τακτικών και αναπληρωματικών, γίνεται
με πράξη της Εφορευτικής Επιτροπής στην οποία αναγράφονται με τη σειρά τα
ονόματά τους, και ο αριθμός των ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος.
Άρθρο 28
Το εκλογικό υλικό, δηλαδή η κατάσταση των δικαιουμένων ψήφου, στην οποία
σημειώνονται και υπογράφουν όσοι ψήφισαν, το πρακτικό της ψηφοφορίας και της
ανακήρυξης των εκλεγομένων, ο πίνακας διαλογής, τυχόν ενστάσεις με τις σχετικές
αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής, τα ψηφοδέλτια και τα επιπλέον ψηφοδέλτια,
οι φάκελοι και κάθε άλλο σχετικό υλικό παραδίδονται, με απόδειξη παραλαβής και
παράδοσης, μέσα σε 24 ώρες από το τέλος των αρχαιρεσιών, στον Γενικό
Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρεί. Ο τελευταίος οφείλει, μόλις
κληθεί, να παραδώσει το παραπάνω υλικό στο νέο ΔΣ. Σε περίπτωση απουσίας του
ή άρνησής του ή οποιουδήποτε κωλύματος, η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει όλο
το σχετικό υλικό στον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο ή φροντίζει για την ασφαλή
φύλαξή του μέχρι να παραδοθεί στο νέο ΔΣ.

3. Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 29: Εκλογή, Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται για δύο (2) χρόνια και αποτελείται από επτά
(7) μέλη.
2. Η αντικατάσταση των παραιτηθέντων ή εκπεσόντων μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου γίνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά επιτυχίας τους.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου μπορεί να ενισχυθεί με άλλα δύο (2) το πολύ
μέλη, που εκλέγονται αριστίνδην για την ίδια περίοδο με παμψηφία των αιρετών
μελών του, μεταξύ προσώπων που μπορούν να βοηθήσουν στην ευόδωση των
σκοπών του Ομίλου.
4. Η εκλογή γίνεται όπως ορίζεται στα άρθρα 22 έως και 28 του Καταστατικού.
5. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την ανακήρυξη της εκλογής
του από την Εφορευτική Επιτροπή. Η ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων του
αρχίζει με την παραλαβή της διοίκησης από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο,
που επιβάλλεται να γίνει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή των μελών του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Μέσα σε πέντε ημέρες από την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο, με φροντίδα
του Συμβούλου που πλειοψήφησε ή, σε περίπτωση κωλύματος, του δεύτερου κατά
σειρά Συμβούλου κ.ο.κ., συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα
μέλη του τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο Ορειβασίας
και Αναρρίχησης, τον Έφορο Καταφυγίων και Εκδηλώσεων.
7. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία.
Εκλέγονται στις αντίστοιχες θέσεις τα μέλη εκείνα που συγκέντρωσαν τις
περισσότερες ψήφους για τη συγκεκριμένη θέση. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε μια ή
περισσότερες θέσεις, γίνεται επαναληπτική ή επαναληπτικές ψηφοφορίες. Σε
περίπτωση νέας ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
8. Το Διοικητικό Συμβούλιο που αποχωρεί παραδίδει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο
τη σφραγίδα του Ομίλου, τα βιβλία, το αρχείο, το ταμείο και κάθε άλλο περιουσιακό
στοιχείο του Ομίλου. Για την παράδοση και παραλαβή συντάσσεται πρακτικό και
υπογράφεται από τους Προέδρους, τους Γενικούς Γραμματείς και τους Ταμίες και
των δύο (παλαιού και νέου) Διοικητικών Συμβουλίων.
9. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει με την απαλλαγή του από τη Γενική
Συνέλευση του έτους των αρχαιρεσιών. Διατηρεί όμως τις αρμοδιότητές του, μόνο για
τη διεκπεραίωση τρεχόντων ζητημάτων, χωρίς να παίρνει δεσμευτικές για τον Όμιλο
αποφάσεις, μέχρι την παράδοση στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 30: Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά ανά 15θημερο και έκτακτα
όταν υπάρχει ανάγκη. Τα θέματα που θα συζητηθούν γνωστοποιούνται έγκαιρα σε
όλα τα μέλη με πρόσκληση που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκληθεί έκτακτα όταν το ζητήσουν δυο (2)
μέλη του με έγγραφο το οποίο κοινοποιείται στον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου, όπου αναγράφονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση
αυτή ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα
σε επτά (7) ημέρες. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί, τότε συγκαλείται
σύμφωνα με όσα επιβάλλει ο νόμος.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρευρισκόμενα μέλη του
είναι περισσότερα από τα απόντα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνονται νόμιμα δεσμεύουν
όλα τα μέλη του, έστω και εάν κάποια μέλη διαφώνησαν ή μειοψήφησαν κατά τη
λήψη των αποφάσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου θεωρείται
διπλή.
4. Κατά τη συζήτηση των διαφόρων θεμάτων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
εκφράζουν τις απόψεις τους με τη σειρά που αναγράφονται στο Καταστατικό.
5. Η ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα γίνεται με το άκουσμα όλων των απόψεων.
Απαγορεύεται η ψηφοφορία ταυτόχρονα με τη διατύπωση της άποψης κάθε μέλους.
Όλα τα μέλη οφείλουν να ψηφίζουν. Πρέπει να παίρνουν θέση σε όλες τις
αποφάσεις, υπέρ, κατά, ή επιλέγοντας λευκή ψήφο.
6. Η ψηφοφορία μπορεί να είναι μυστική εάν το ζητήσει η πλειοψηφία των παρόντων
μελών.
7. Μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από
τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις αντικαθίστανται, μετά από έγγραφη ειδοποίηση,
από το πρώτο κατά σειρά ψήφων αναπληρωματικό μέλος.
8. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της
θητείας του όταν γίνεται αναπλήρωση παραιτηθέντος μέλους.
9. Εάν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί για οποιονδήποτε
λόγο κάτω από τα πέντε έβδομα ( 5/7 ) του συνόλου και έχουν εξαντληθεί οι
αναπληρωματικοί, γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού
Συμβουλίου, στην περίπτωση που η θητεία του λήγει σε περισσότερο από έξι (6)
μήνες.
10. Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από απόφασή του, μπορεί
να παρακολουθήσει, ορισμένος, κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο, αριθμός
μελών του Ομίλου.
11. Για τις συνεδριάσεις κρατούνται λεπτομερή πρακτικά (θέματα, αποφάσεις,
διαφωνίες κ.ά.) που υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Άρθρο 31: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο:
1. Διοικεί υπεύθυνα τον Όμιλο σύμφωνα με τους νόμους, το παρόν Καταστατικό
και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.
2. Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Ομίλου.
3. Χαράσσει την πολιτική του Ομίλου για την επίτευξη του σκοπού του όπως
αναφέρεται στο άρθρο 4.
4. Μεριμνά για την ανάπτυξη και υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων του Ομίλου
όπως αναφέρονται στο άρθρο 5.
5. Αποφασίζει για την εγγραφή ή όχι μελών του Ομίλου.
6. Αποφασίζει ή όχι για την αποδοχή δωρεών, χορηγιών, κληρονομιών,
κληροδοτημάτων καθώς και κάθε άλλης προσφοράς ή πρότασης.
7. Ορίζει τους εκπροσώπους του στις Γενικές Συνελεύσεις των οικείων
Ομοσπονδιών.
8. Προσλαμβάνει ή παύει μισθωτούς υπαλλήλους, έκτακτους ή ειδικούς
συνεργάτες, προπονητές κ.ά.
9. Συνάπτει συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για παροχή υπηρεσιών ή για
εκτέλεση έργου με αμοιβή.
10. Παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις που χρήζουν, σύμφωνα με
την άποψή του, επιβολή ποινής.
11. Συντάσσει απολογισμό πεπραγμένων και οικονομικό απολογισμό, τους οποίους
υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση του Ομίλου.
12. Συντάσσει τον προϋπολογισμό, τον οποίο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση του
Ομίλου.
13. Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση για την τροποποίηση του Καταστατικού και του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ομίλου.
14. Συνάπτει συμβάσεις χορηγίας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την ανάπτυξη
των αθλημάτων που καλλιεργεί.
15. Αποφασίζει για την εκχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης ή για την διαχείριση των
εγκαταστάσεων του Ομίλου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
16. Αναθέτει έκτακτα καθήκοντα και αρμοδιότητες στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και του Ομίλου.
17. Απονέμει τιμητικές διακρίσεις στα μέλη εκείνα που υπερέβαλαν σε ζήλο ή κόπο
ή τίμησαν τον Όμιλο με οποιονδήποτε τρόπο.
18. Σε περίπτωση που μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύζυγοι, τέκνα, αδελφοί ή
γονείς τους ή νομικά πρόσωπα, στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα
πρόσωπα, συνάψουν με τον Όμιλο σύμβαση εργασίας, ανεξαρτήτων
υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση με οικονομικό
αντάλλαγμα, η οποία απαγορεύεται κατά τις κείμενες διατάξεις, εκπίπτουν τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβαν τη σχετική απόφαση, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.2 του ν.2725/99. Η έκπτωση ενεργείται με
απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
19. Από το Διοικητικό Συμβούλιο τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:
α. Μητρώο Μελών,
β. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των Μελών,
γ. Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου,
δ. Πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων, τα οποία τηρούνται
από τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου,
ε. Εσόδων – Εξόδων,
στ. Περιουσιακών Στοιχείων, τα οποία τηρούνται από τον Ταμία του Διοικητικού
Συμβουλίου.
20. Γενικά λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την εκπλήρωση των σκοπών του
Ομίλου και την εύρυθμη λειτουργία του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 32: Αρμοδιότητες Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
 Ο Πρόεδρος
1. Εκπροσωπεί τον Όμιλο στις προς τα έξω σχέσεις του με τρίτους, με φυσικά ή
νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώπιον του Δημοσίου και των Δικαστικών Αρχών. Η
δικαστική εκπροσώπηση μπορεί να ανατεθεί με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου και σε άλλο μέλος του ή σε Νομικό Σύμβουλο.
2. Προγραμματίζει και ασκεί τις δημόσιες σχέσεις του Ομίλου όπως εκφράζονται από
την εκάστοτε πολιτική του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Εκπροσωπεί τον Όμιλο στις Γενικές Συνελεύσεις των οικείων Ομοσπονδιών.
4. Διαμορφώνει τους γενικούς στόχους και την πολιτική του Ομίλου και εισηγείται
σχετικά στο ΔΣ.
5. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται τα προς
συζήτηση θέματα, τα οποία επιλέγει ο ίδιος και ο Γενικός Γραμματέας ή του
υποβάλλονται από τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Υπογράφει πρακτικά, συμβάσεις, διακηρύξεις, εξερχόμενα έγγραφα, γραμμάτια
είσπραξης, εντάλματα πληρωμής και επιταγές, όπως και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο
με πρώτη υπογραφή. Επιπλέον προβαίνει στο άνοιγα του τραπεζικού
λογαριασμού, στη διενέργεια αναλήψεων, στην διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών
με κωδικούς τους οποίους παραχωρεί η Τράπεζα στο Σωματείο και για την τήρηση
των οποίων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος .
7. Λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας καθώς και κάθε άλλου θέματος
που αφορά τον Όμιλο ή τις δραστηριότητές του και είναι υπεύθυνος για την τήρηση
της ιστοσελίδας του ομίλου καθώς και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης .
8. Έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε όλες τις επιτροπές και ομάδες εργασίας.
Ο Αντιπρόεδρος
1. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται, και τον αντικαθιστά όταν
απουσιάζει με τα ίδια δικαιώματα και καθήκοντα.
2. Συνεργάζεται με τους υπεύθυνους των τμημάτων, παρέχοντας κάθε δυνατή
βοήθεια.
3. Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες, που του αναθέτει το ΔΣ.
Ο Γενικός Γραμματέας
1. Λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας καθώς και κάθε άλλου θέματος
που αφορά τον Όμιλο ή τις δραστηριότητές του.
2. Διεξάγει την αλληλογραφία του Ομίλου και την συνυπογράφει με τον Πρόεδρο.
3. Υπογράφει πρακτικά, συμβάσεις, συμβόλαια, διακηρύξεις, εξερχόμενα έγγραφα,
όπως και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο (μη διαχειριστικό) με δεύτερη υπογραφή.
4. Είναι υπεύθυνος για το αρχείο, τα προβλεπόμενα από τον νόμο διοικητικά βιβλία
και τις σφραγίδες του Ομίλου.
5. Επιλέγει μαζί με τον Πρόεδρο τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης των συνεδριάσεων
Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων και μεριμνά για την έγκαιρη
ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Συντάσσει, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον ετήσιο
απολογισμό πεπραγμένων και τον υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
7. Μεριμνά για την έγκαιρη οργάνωση των Γενικών Συνελεύσεων και των
αρχαιρεσιών.
8. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία
διαβάζονται και επικυρώνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του, και
παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται.
9. Φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας, των γραφείων, του
εντευκτηρίου και των εγκαταστάσεων του Ομίλου.
10. Φροντίζει για τον συνεχή εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και των ιστορικών
αρχείων του Ομίλου.
11. Φροντίζει για τη φύλαξη, ασφάλιση και συντήρηση της κινητής και ακίνητης
περιουσίας του Ομίλου.
12. Έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε όλες τις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας.
13. Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του αναθέτει το ΔΣ. Σε
περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αντικαθίσταται από σύμβουλο που ορίζεται
με απόφαση του ΔΣ
13. Έχει την ευθύνη της τήρησης της τάξης και της εύρυθμης λειτουργίας των
γραφείων του Ομίλου καθώς και της προμήθειας του αναγκαίου αναλώσιμου υλικού.
14. Τηρεί βιβλίο καταγραφής επίπλων, συσκευών και λοιπών αντικειμένων και της
βιβλιοθήκης και φροντίζει για τη συντήρηση και τη διαφύλαξή τους.
15. Τηρεί αρχείο εντύπων και στοιχείων που εκδίδει ο Όμιλος.
16. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του αντικαθίσταται από σύμβουλο που
ορίζεται με απόφαση του ΔΣ
Ο Ταμίας
1. Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από τον νόμο βιβλία, αρχεία και λογιστικές
καταστάσεις και υπογράφει, με δεύτερη υπογραφή, γραμμάτια είσπραξης και
εντάλματα πληρωμής, όπως και κάθε άλλο έγγραφο που έχει σχέση με οικονομική
διαχείριση.
2. Συντάσσει στο τέλος του οικονομικού έτους τον ταμειακό απολογισμό και τον
υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
3. Καταρτίζει, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
σύμφωνα με την πολιτική και τους στόχους του Ομίλου, τον ταμειακό
προϋπολογισμό του επομένου οικονομικού έτους και τον υποβάλλει για έγκριση στη
Γενική Συνέλευση.
4. Ενημερώνει το ΔΣ μια φορά τον μήνα για την οικονομική διαχείριση και ζητά την
έγκρισή του για οποιαδήποτε δαπάνη που δεν αναφέρεται στον προϋπολογισμό.
5. Φροντίζει ώστε κάθε δαπάνη να γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
και με ένταλμα πληρωμής ή άλλο νόμιμο δικαιολογητικό που υπογράφεται από τον
Πρόεδρο και τον Ταμία.
6. Φροντίζει ώστε οι εισπράξεις να πραγματοποιούνται με διπλότυπα αποδείξεων.
7. Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των διαχειριστικών βιβλίων, των λογιστικών
καταστάσεων, των αποδείξεων, τιμολογίων, των γραμματίων εισπράξεων και των
ενταλμάτων πληρωμών, των επιταγών, καθώς και άλλων σχετικών εγγράφων,
δικαιολογητικών και εντύπων.
8. Διαχειρίζεται το ταμείο του Ομίλου και υποχρεούται να καταθέτει σε τράπεζες της
Αθήνας, επιλογής του Διοικητικού Συμβουλίου, στο όνομα του Ομίλου, τα ποσά που
υπερβαίνουν το οριζόμενο από το ΔΣ ποσό που κρατά για τα μικροέξοδα.
9. Φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία το Λογιστηρίου και υποβάλλει εγκαίρως τις
κατά νόμο δηλώσεις και καταστάσεις.
10. Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του αναθέτει το ΔΣ.
 Ο Έφορος Ορειβασίας – Αναρρίχησης
1. Φροντίζει να ενημερώνεται για όλα τα σχετικά με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς
του θέματα και να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα του.
2. Καταρτίζει με τη βοήθεια της Τεχνικής Επιτροπής Ορειβασίας (ΤΕΟ), της οποίας
και προΐσταται, διάφορα προγράμματα (εκπαίδευσης, προπόνησης, αποστολών,
αγώνων κ.ά.) σύμφωνα με τους σκοπούς, τις δραστηριότητες και την πολιτική του
Ομίλου στους τομείς της ορειβασίας-αναρρίχησης και των λοιπών δραστηριοτήτων
του Ομίλου και φροντίζει για την καλή εκτέλεσή τους, μετά από την έγκρισή τους από
το ΔΣ.
3. Ενημερώνει στις τακτικές συνεδριάσεις το ΔΣ για τις δραστηριότητες, τις εξελίξεις,
τις ανάγκες και τα προβλήματα στον τομέα του και εισηγείται σχετικά.
4. Μεριμνά για τη σήμανση και συντήρηση πεζοπορικών, ορειβατικών και
αναρριχητικών διαδρομών στα ελληνικά βουνά και αναρριχητικά πεδία.
5. Φροντίζει για την ασφαλιστική κάλυψη όλων όσων συμμετέχουν σε επίσημα
εγκεκριμένες αναρριχητικές εκδηλώσεις ή αποστολές εξωτερικού.
6. Συμμετέχει στη Επιτροπή Σύνταξης του Περιοδικού και των άλλων εκδόσεων του
Ομίλου.
7. Μεριμνά για τη σύνταξη και έγκαιρη κατάθεση του Απολογισμού Δράσης στον
τομέα της ορειβασίας – αναρρίχησης του Ομίλου στην οικεία ομοσπονδία.
8 Συντάσσει, τροποποιεί και συμπληρώνει τον κανονισμό διάθεσης των υλικών του
Ομίλου.
9. Φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της αποθήκης και της τυπικής διάθεσης των
υλικών που ανήκουν στον Όμιλο.
10. Τηρεί ειδικό βιβλίο αποθήκης υλικού κατά κατηγορίες και τις καρτέλες
χρεωπιστώσεως των μελών.
11. Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του αναθέτει το ΔΣ.
Ο Έφορος Καταφυγίων και Εκδηλώσεων
1. Φροντίζει να ενημερώνεται για όλα τα σχετικά με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς
του θέματα και να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα του.
2. Φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία των καταφυγίων που ανήκουν στον Όμιλο.
3. Επιβλέπει τις εργασίες κατασκευής, διασκευής και συντήρησης των καταφυγίων
του Ομίλου.
4. Ενημερώνει στις τακτικές συνεδριάσεις το ΔΣ για τις δραστηριότητες, τις εξελίξεις,
τις ανάγκες και τα προβλήματα στον τομέα του και εισηγείται σχετικά.
5. Συγκροτεί και συντονίζει ομάδα ή ομάδες εργασίας για την εκτέλεση διαφόρων
εργασιών και προγραμμάτων του τομέα ευθύνης του.
6. Εισηγείται στο ΔΣ τη σύνθεση της Επιτροπής Καταφυγίων (ΕΚ) στην οποία και
προΐσταται.
7. Εισηγείται στο ΔΣ τη σύνθεση της Επιτροπής Εκδηλώσεων (ΕΕ), στην οποία και
προΐσταται.
8. Καταρτίζει, με τη βοήθεια της Επιτροπής Εκδηλώσεων (ΕΕ), το πρόγραμμα
εκδηλώσεων του Ομίλου, το οποίο δημοσιεύεται στο περιοδικό του Ομίλου και
περιλαμβάνει προβολές και συναντήσεις εντός και εκτός του Ομίλου, ειδικές
εκδηλώσεις σύμφωνα με τους σκοπούς, τις δραστηριότητες και την πολιτική του
Ομίλου και φροντίζει για την καλή εκτέλεσή τους, μετά από την έγκρισή τους από το
ΔΣ.
9. Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του αναθέτει το ΔΣ.

                            4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή
Άρθρο 33
1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και δύο (2)
αναπληρωματικά. Εκλέγεται για δύο (2) έτη, σύμφωνα με τα άρθρα 22 έως και
28 του Καταστατικού.
2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ασκεί έλεγχο όποτε το κρίνει απαραίτητο και
οπωσδήποτε μία (1) φορά ανά έτος σε κάθε διαχειριστική πράξη του Διοικητικού
Συμβουλίου. Όλες οι διαχειριστικές πράξεις πρέπει να είναι καταχωρημένες στο
Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο
υποχρεωτικά προσκομίζεται για έλεγχο. Ο έλεγχος αφορά όλες τις εισπράξεις
και τις πληρωμές που έγιναν και κυρίως εξετάζεται εάν έγιναν νομότυπα και εάν
έχουν καταχωρισθεί σωστά όλα τα ποσά στα βιβλία του Λογιστηρίου και στον
οικονομικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει έκθεση τον μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους, την
οποία υπογράφουν όλα τα μέλη που διενήργησαν τον έλεγχο για την οικονομική
διαχείριση και κατάσταση του Ομίλου. Την έκθεση αυτή καταχωρίζει σε ειδικό
βιβλίο και υποβάλλει υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση του ίδιου
μήνα, μετά την Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Τα απουσιάζοντα, κωλυόμενα ή παραιτηθέντα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής
αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά με τη σειρά εκλογής τους.
5. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο
Άρθρο 34
                             Το Πειθαρχικό Συμβούλιο

1. Aποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά.Εκλέγεται για δύο (2) έτη, σύμφωνα με τα άρθρα 22 έως και 28 του Καταστατικού

2. Στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλείται, με ευθύνη του μέλους πουπλειοψήφησε, εκλέγεται από τα παρόντα τρία (3) μέλη ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο οποίος διεξάγει τη σχετική αλληλογραφία και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων που
καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από όλα τα μέλη.
3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει όταν έχει να εξετάσει κάποια υπόθεση και
θεωρείται ότι έχει απαρτία όταν στη συνεδρίαση παρευρίσκονται άπαντα τα μέλη
του. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τακτικών μελών, αντικαθίστανται
από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά εκλογής.
4. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3).
5. Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο παραπέμπονται από το ΔΣ του Ομίλου μέλη του για
σοβαρές παραβάσεις του Καταστατικού, των κανονισμών του Ομίλου, των
κανονισμών των οικείων ομοσπονδιών, των σχετικών με τον αθλητισμό νόμων,
καθώς επίσης και για ανάρμοστη συμπεριφορά ή παραλείψεις και ενέργειες που
ζημίωσαν τους σκοπούς, τα συμφέροντα και το κύρος του Ομίλου.
6. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού
Συμβουλίου και τα στοιχεία που προκύπτουν κατά την εξέταση μιας υπόθεσης,
καλεί εγγράφως τα μέλη που παραπέμπονται σε έγγραφη απολογία, η οποία
πρέπει να γίνει μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, και μετά και από τις τυχόν
προφορικές εξηγήσεις προβαίνει στην επιβολή ή όχι ποινών, τις οποίες
γνωστοποιεί εγγράφως και πλήρως αιτιολογημένες στα μέλη που τις αφορούν.
7. Οι ποινές που επιβάλει το Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά την κρίση του είναι
ανάλογες με τη βαρύτητα της παράβασης και κλιμακώνονται σε :
Α.- παρατήρηση, Β.- επίπληξη, Γ.- προσωρινό αποκλεισμό από τις εκδηλώσεις
ή τους αγώνες, τα εντευκτήρια και τα καταφύγια του Ομίλου, Δ-. προσωρινή
στέρηση του δικαιώματος του άρθρου 2 της παρ. 4 του ν.2725/99, Ε.- διαγραφή
από τον Όμιλο.
8. Οι ποινές που επιβάλλει το Πειθαρχικό Συμβούλιο εγκρίνονται, τροποποιούνται
ή ανακαλούνται από την πρώτη, μετά την επιβολή τους, Γενική Συνέλευση, εάν
το μέλος που τιμωρήθηκε άσκησε προσφυγή στο ΔΣ μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης. Εάν το ΔΣ δεν
φέρει για οποιονδήποτε λόγο την έγκαιρη προσφυγή του στη Γενική Συνέλευση
για συζήτηση, αυτή συζητείται σαν τελευταίο θέμα, με αναφορά του
ενδιαφερομένου στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 35: Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Το ΔΣ, μετά από την έγκριση των τροποποιήσεων του παρόντος, υποχρεούται να
συντάξει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ομίλου, ο οποίος θα καθορίζει
λεπτομερέστερα, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων
επιτροπών, οργάνων και τμημάτων, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους καθώς
και τον τρόπο εκτέλεσης ορισμένων εργασιών και την οργάνωση και διεξαγωγή των
διαφόρων εκδηλώσεων του Ομίλου. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ομίλου
εγκρίνεται και τροποποιείται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελεί
συμπλήρωμα του Καταστατικού.
Άρθρο 36: Διάλυση – Συγχώνευση
Η διάλυση του Ομίλου αποφασίζεται από την Ειδική Συνέλευση των μελών λόγω
ατονίας ή παρέκκλισης από τον σκοπό για τον οποίο αυτός συστήθηκε. Συγχώνευση
με άλλο σωματείο που επιδιώκει τον ίδιο σκοπό, νοείται η σύμπηξη νέου νομικού
προσώπου, αδιάφορο υπό ποίο όνομα. Εισδοχή της ολότητας ή συντεταγμένων
ομάδων άλλου σωματείου δεν αποτελεί συγχώνευση. Στις περιπτώσεις αυτές, όπως
και για τη συγχώνευση, απαιτείται απόφαση της Ειδικής Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 37
Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από το
Δ.Σ. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 38: Διάρκεια Διοικητικού Συμβουλίου
Η διάρκεια της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 31
Δεκεμβρίου 2022.
Άρθρο 39: Τελική διάταξη
Το παρόν τροποποιημένο και κωδικοποιημένο Καταστατικό του Πεζοπορικού Ομίλου
Αθηνών (ΠΟΑ), αποτελούμενο από τριάντα οκτώ (39) άρθρα, συζητήθηκε, εγκρίθηκε
και ψηφίστηκε, τόσο κατ’ άρθρο, όσο και στο σύνολό του, από την ειδικά για το
σκοπό αυτό συγκληθείσα την 23 Ιουνίου 2021 Γενική Συνέλευση των μελών του και
τέθηκε σε ισχύ και εφαρμογή μετά την δημοσίευσή του στο οικείο βιβλίο του
Πρωτοδικείου Αθηνών.

                                           Αθήνα, 24 Ιουνίου 2021
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
    ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ                                           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΣΟΣ